dinsdag, 24 oktober 2017 12:57

Werkwijze Eerste Kamer

Vrz,

zo als bekend is, is de Partij voor de Vrijheid voor het afschaffen van de Eerste Kamer.
Maar zolang deze kamer er nog is, is het niet verkeerd om onze werkwijze eens kritisch onder de loep te nemen.
Ik dank dan ook de tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer voor haar werk en haar duidelijke verslag. Een verslag dat ook kan functioneren als naslagwerk.

In het verslag zijn diverse aanbevelingen opgenomen, die de fractie van de PVV door de bank genomen kan steunen.

Vrz, opvallend is de paragraaf "Politieke cultuur in de Eerste Kamer" waarin is opgenomen dat alle onderwerpen in de Kamer kunnen worden besproken.
Dit lijkt een open deur, maar blijkbaar was dit niet altijd vanzelfsprekend.

Voorzitter,

Het verkrijgen van het Nederlanderschap hoort geen formaliteit te zijn en al helemaal geen vanzelfsprekendheid: het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is iets bijzonders, wie dit verkrijgt aanvaardt het Nederlandse staatsburgerschap, met de daaraan verbonden rechten en plichten. Dit hoort niet vrijblijvend te zijn, niet louter het verkrijgen van een Nederlands paspoort als ticket tot de Nederlandse verzorgingsstaat, maar slechts voorbehouden aan wie oprecht een ambitie heeft om als Nederlander te bouwen aan de toekomst van ons land, met onomstotelijk onze Nederlandse waarden- en normen als uitgangspunt.

dinsdag, 04 juli 2017 18:22

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vz, het huidige publieke stelsel van bouwtoezicht functioneert niet optimaal, met die analyse is de PVV-fractie het eens. De minister kiest er echter voor om een geheel nieuw privaat stelsel op te tuigen, in plaats van het huidige stelsel te verbeteren.

Een nieuw stelsel waarvan het twijfelachtig is of het een verbetering zal zijn: proefprojecten met verzelfstandigd bouwtoezicht – zoals in de gemeente Den Haag – hebben hiervoor nog geen overtuigend bewijs geleverd.

Vz, het verbreden van de bescherming van het briefgeheim naar alle telecommunicatiemiddelen in plaats van alleen de telefoon en de telegraaf is wat de PVV fractie betreft een logische en noodzakelijke ontwikkeling. Bij de grondwetsherziening van 1983 is dit destijds niet als zodanig meegenomen. De minister merkte hierover bij de behandeling in de Tweede Kamer het volgende op: “Het was in 1983 (…) kennelijk hip om niet alleen het briefgeheim in Grondwet op te nemen, maar ook de telegraaf.”

Bijdrage van Marjolein Faber

23 mei 2017

Vrz,

Zoals de plaatselijke biljart vereniging "Geen keus" notulen maakt van haar ledenvergadering, maakt ook de Europese Raad notulen van haar vergadering.
Zo ook geschiedde op 15 december 2016 toen 28 staatshoofden in deze raad bijeen kwamen om te keuvelen over de Nederlandse handtekening, die nog steeds ontbreekt onder het associatie akkoord tussen de EU en de Oekraïne. Dit werd uiteraard opgenomen in de notulen, die vervolgens omgedoopt werden tot besluit en voilá, daar had de Minister President Rutte zijn oplossing met een juridisch bindend karakter die alle zorgen, die zijn geuit in het maatschappelijk debat, als sneeuw voor de zon laat verdwijnen.

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

Vorig jaar waren wij getuigen van een stevig maatschappelijk debat dat werd gevoerd over goedkeuring van het associatieakkoord tussen EU en de Oekraïne.
Dat het de burgers menens was blijkt wel uit het feit dat zij zelf het voortouw hebben genomen om hier een referendum over af te dwingen. Een prestatie van jewelste.
Tot ergenis van de Minister President rolde er een "nee" uit de stembus.

dinsdag, 21 februari 2017 12:15

Namen & graden hoger onderwijs

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Studenten die hun opleiding in het hoger onderwijs met succes afronden, beschikken over een diploma waar zij trots op mogen zijn en, beter nog, waar zij iets mee kunnen. Het is een diploma met waarde. Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel om het voeren van namen in het onderwijs, zoals hogeschool en universiteit, en het verlenen van graden, zoals bachelor en master, te beschermen en misleiding van niet-erkende onderwijsinstellingen die voorspiegelen erkend onderwijs aan te bieden aan te pakken. De PVV vindt dat een goede zaak.

dinsdag, 14 februari 2017 15:29

Lerarenregister

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Beroepsregisters zijn niets nieuws. Ze komen voor in alle soorten en maten. Het is al gezegd: de zorg heeft bijvoorbeeld het BIG-register, waarin de bevoegdheid van meer dan 340.000 zorgverleners staat geregistreerd. Een zorgconsument, of wie dan ook, die wil controleren of een zorgaanbieder wel bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen, kan dit register raadplegen. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft het landelijk advocatentableau. Er is zelfs een landelijk register kinderopvang- en peuterspeelzalen. Dan kan het onderwijs toch niet achterblijven?