dinsdag, 30 oktober 2018 12:00

Algemeen Politieke Beschouwingen

30-10-2018
M.Faber

Vrz,

het leek er op dat wij de tijd achter ons hadden gelaten waarin de fabrikant tegen de pastoor zei:
"houdt u ze dom, dan houd ik ze arm".
Echter is deze stelling nog springlevend, alleen is het nu niet meer de fabrikant en de pastoor , maar dit kabinet die hand in hand met de EU, de mensen dom wil houden en vervolgens arm wil maken.
In het land van Rutte is het alleen gaaf als je behoort tot de elitaire kliek van Rutte, die elkaar de baantjes en privileges toeschuift.

PERSBERICHT Fractievoorzitter Marjolein Faber: Rutte kan kiezen: of hij tekent niet of hij treedt af!

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer morgen zal PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber van het kabinet eisen het VN migratieakkoord in Marrakesh niet te ondertekenen. 
Dit migratieakkoord legaliseert de massa-immigratie door migratie te verheffen tot een mensenrecht en zet de grenzen wagenwijd open voor heel Afrika, waar de bevolking deze eeuw zal exploderen van één miljard tot 4 miljard inwoners.
Marjolein Faber: "Het ondertekenen van het VN migratieakkoord is gelijk aan de zelfmoord van Nederland. Daarom geef ik Rutte een keuze: niet tekenen of aftreden. Als hij weigert toe te zeggen het Marrakesh verdrag niet te ondertekenen zal ik morgen middels een motie van wantrouwen zijn aftreden eisen".


EINDE persbericht

34.915 Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)
34.916 Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014

Voorzitter,

Een ernstige devaluatie van onze democratie. Dat constateerde niet alleen een appel in 1966, maar dat is ook wat dit wetsvoorstel tot intrekking van het raadgevend referendum acuut teweeg brengt. Nota bene een D66-minister die een klein stukje verworven directe democratie de nek om mag draaien, mag offeren op het altaar van de machtspolitiek.

Vz, eindelijk behandelt vandaag deze Kamer de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, waarmee de laatste stap kan worden gezet in het wetgevingsproces. Dit wetsvoorstel kent immers een lange voorgeschiedenis, een véél te lange voorgeschiedenis, in een tijd waarin islamisering in een steeds hoger tempo plaatsvindt.

dinsdag, 10 april 2018 12:12

Algemene Europese Beschouwingen

Vrz,

"Grenzen zijn de slechtste uitvinding ooit gemaakt door politici", tot u sprak Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

Als de voorzitter van de Europese Commissie een dergelijke uitspraak doet is dat de opmaat voor het verder afbreken van de natiestaten en de onteigening van Europa.

Eén van de uitgangspunten voor de EU was een vrije Europese interne markt zonder grenzen.

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,

Het voorliggend initiatiefwetsvoorstel kent al een lange looptijd en gaat terug tot de indiening op 20 oktober 2015. We zijn inmiddels bijna twee en half jaar verder. De Participatiewet waar dit wetsvoorstel betrekking op heeft, was overigens toen net, na een mogelijk nog langere aanloop, per 2015 ingegaan. Inclusief aanscherpingen in de wet Werk en bijstand met in het bijzonder de mogelijkheid om een –wat heet- “significante” tegenprestatie te vragen van de bijstandsgerechtigde.

vrijdag, 23 februari 2018 15:49

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

Voorzitter,

De PVV streeft naar zeggenschap en controle over onze eigen Nederlandse grenzen. Het kabinet Rutte III daarentegen zegt in haar regeerakkoord te streven naar een “volwaardig Europees asielbeleid”. Een cruciaal verschil, waarbij het kabinet Brusselse eurocraten wil laten bepalen wie wij tot ons land moeten toelaten, om zogezegd “alleen gezamenlijk het grote vraagstuk van migratie aan te kunnen”. Door het aan de EU over te laten zal ons land echter alleen maar méér massa-immigratie moeten aannemen, met een Europese migratieagenda die de toestroom niet zal stoppen, maar enkel zal reguleren en faciliteren. Oftewel structureel asielmigranten toelaten, ophalen en herverdelen, waarbij Nederland voorop staat om te ontvangen.

Voorzitter,

De algemene bepaling die met dit wetsvoorstel aan de Grondwet zou moeten worden toegevoegd luidt kortweg: “De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.”

Hoewel de algemene bepaling zelf zeer kort is, is deze wel vergezeld met een memorie van toelichting van tien pagina’s. In paragraaf 3.4 van deze memorie van toelichting, getiteld ‘Beknopte formulering’ geeft de regering aan dat sprake is van drie te waarborgen elementen ‘de democratie, de rechtsstaat en grondrechten’ en dat zij er voor gekozen heeft deze niet nader te expliciteren door vermelding van de denkbare verschillende deelelementen.