vrijdag, 23 februari 2018 15:49

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

Voorzitter,

De PVV streeft naar zeggenschap en controle over onze eigen Nederlandse grenzen. Het kabinet Rutte III daarentegen zegt in haar regeerakkoord te streven naar een “volwaardig Europees asielbeleid”. Een cruciaal verschil, waarbij het kabinet Brusselse eurocraten wil laten bepalen wie wij tot ons land moeten toelaten, om zogezegd “alleen gezamenlijk het grote vraagstuk van migratie aan te kunnen”. Door het aan de EU over te laten zal ons land echter alleen maar méér massa-immigratie moeten aannemen, met een Europese migratieagenda die de toestroom niet zal stoppen, maar enkel zal reguleren en faciliteren. Oftewel structureel asielmigranten toelaten, ophalen en herverdelen, waarbij Nederland voorop staat om te ontvangen.

Voorzitter,

De algemene bepaling die met dit wetsvoorstel aan de Grondwet zou moeten worden toegevoegd luidt kortweg: “De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.”

Hoewel de algemene bepaling zelf zeer kort is, is deze wel vergezeld met een memorie van toelichting van tien pagina’s. In paragraaf 3.4 van deze memorie van toelichting, getiteld ‘Beknopte formulering’ geeft de regering aan dat sprake is van drie te waarborgen elementen ‘de democratie, de rechtsstaat en grondrechten’ en dat zij er voor gekozen heeft deze niet nader te expliciteren door vermelding van de denkbare verschillende deelelementen.

Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor het woord. Via u, mevrouw de voorzitter, wil ook ik de initiatiefneemster van dit wetsvoorstel, Tweede Kamerlid mevrouw Dijkstra, en de minister voor Medische Zorg en Sport, de heer Bruins, hartelijk welkom heten.

Naar deze maidenspeech, voorzitter, heb ik lange tijd uitgezien, omdat dit wetsvoorstel voor mij een van de belangrijkste wetten is die we hier in de Eerste Kamer behandelen. Het gaat hier vandaag niet over het voor of tegen orgaandonatie zijn, maar over leven en dood, over een dilemma dat gaat over een medisch-ethisch levensvraagstuk dat niet door iedereen is te beantwoorden met een ja of een nee. Het gaat over het ultieme recht op zelfbeschikking, over het al dan niet de baas kunnen zijn over je eigen lichaam en over hoe de overheid, de Staat, zich verhoudt tot de burger; over een betuttelende overheid, die voor je kiest als je niet zelf kunt of wilt kiezen, over wie de keuze dient te maken over het al dan niet ter beschikking stellen van iemands organen en over wat de kernwaarden dienen te zijn van de grondwettelijk vastgelegde onaantastbaarheid van het lichaam.

dinsdag, 19 december 2017 11:15

Zorgplicht Kinderarbeid

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

dit wetsvoorstel rammelt niet alleen aan alle kanten, maar versterkt ook de machtspositie van een netwerk bestaande uit o.a. ngo's en vakbonden die al tientallen jaren zich laven aan de subsidietrog.
Het gedram van de PVDA kent geen grenzen en schroomt dan ook niet om over de rug van kinderen het oude socialistische gedachtegoed van verdeling van werk en kapitaal verder uit te rollen.

maandag, 04 december 2017 20:00

Algemeen Politieke beschouwingen

Vrz,

maandenlang heeft de Minister President er over gedaan om samen met zijn nieuwe vrienden een regeerakkoord te smeden, pronkend met de naam "Vertrouwen in de toekomst".
De naam "Betaalplicht en mond dicht" was passender geweest.
Het zou niet bij iedereen even goed gevallen zijn, maar het was wel een stuk transparanter geweest.

dinsdag, 24 oktober 2017 12:57

Werkwijze Eerste Kamer

Vrz,

zo als bekend is, is de Partij voor de Vrijheid voor het afschaffen van de Eerste Kamer.
Maar zolang deze kamer er nog is, is het niet verkeerd om onze werkwijze eens kritisch onder de loep te nemen.
Ik dank dan ook de tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer voor haar werk en haar duidelijke verslag. Een verslag dat ook kan functioneren als naslagwerk.

In het verslag zijn diverse aanbevelingen opgenomen, die de fractie van de PVV door de bank genomen kan steunen.

Vrz, opvallend is de paragraaf "Politieke cultuur in de Eerste Kamer" waarin is opgenomen dat alle onderwerpen in de Kamer kunnen worden besproken.
Dit lijkt een open deur, maar blijkbaar was dit niet altijd vanzelfsprekend.

Voorzitter,

Het verkrijgen van het Nederlanderschap hoort geen formaliteit te zijn en al helemaal geen vanzelfsprekendheid: het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is iets bijzonders, wie dit verkrijgt aanvaardt het Nederlandse staatsburgerschap, met de daaraan verbonden rechten en plichten. Dit hoort niet vrijblijvend te zijn, niet louter het verkrijgen van een Nederlands paspoort als ticket tot de Nederlandse verzorgingsstaat, maar slechts voorbehouden aan wie oprecht een ambitie heeft om als Nederlander te bouwen aan de toekomst van ons land, met onomstotelijk onze Nederlandse waarden- en normen als uitgangspunt.

dinsdag, 04 juli 2017 18:22

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vz, het huidige publieke stelsel van bouwtoezicht functioneert niet optimaal, met die analyse is de PVV-fractie het eens. De minister kiest er echter voor om een geheel nieuw privaat stelsel op te tuigen, in plaats van het huidige stelsel te verbeteren.

Een nieuw stelsel waarvan het twijfelachtig is of het een verbetering zal zijn: proefprojecten met verzelfstandigd bouwtoezicht – zoals in de gemeente Den Haag – hebben hiervoor nog geen overtuigend bewijs geleverd.